Algemene voorwaarden

BESTELLEN

Turn Totaal Breda voert producten van Christian Moreau en diverse producten van andere leveranciers.

Alle informatie met betrekking tot producten kunt u bij Turn Totaal Breda via e-mail opvragen: info@turntotaalbreda.nl of telefonisch: 06-51505761 U kunt onze producten bestellen via internet. Onze voorwaarden zijn daarop steeds van toepassing. Voorts zijn onze voorwaarden altijd van toepassing op prijslijsten, aanbiedingen, offertes, als op alle overeenkomsten die met u tot stand komen en op alle (rechts)handelingen ter uitvoering daarvan. De toepasselijkheid van uw eventuele algemene of specifieke voorwaarden of bedingen wordt door Turn Totaal Breda uitdrukkelijk van de hand gewezen.

OVEREENKOMSTEN, AANBIEDINGEN en PRODUCTSPECIFICATIES

 1. Een aanbieding of offerte bindt Turn Totaal Breda niet.
 2. Overeenkomsten komen slechts tot stand indien:

– uw bestelling door Turn Totaal Breda wordt aanvaard; of

– Turn Totaal Breda uw bestelling uitvoert en u de bestelde producten toezendt of bezorgt.

 1. Turn Totaal Breda staat niet in voor afwijkingen in opgaven door Turn Totaal Breda gedaan omtrent getallen, maten of andere aanduidingen van producten.
 2. Indien het geleverde niet minstens gelijkwaardig is dan hetgeen opgegeven heeft de afnemer het recht de overeenkomst te ontbinden.

BETALINGSMOGELIJKHEDEN

Voor bestellingen binnen Nederland geschied de betaling online met iDeal.

AFLEVERING

 1. Turn Totaal Breda zal de producten afleveren op het aan haar opgegeven c.q. het overeengekomen adres.
 2. Turn Totaal Breda streeft er naar om de producten voor of op de overeengekomen datum af te leveren. Mocht dit echter, ondanks alle daarvoor gedane moeite niet lukken, dan zal Turn Totaal Breda in overleg met u zo spoedig mogelijk een nieuwe afleveringsdatum vaststellen. Wanneer Turn Totaal Breda niet in staat is om binnen 4 weken na de oorspronkelijke datum af te leveren, bent u gerechtigd om de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst, door middel van een enkel schriftelijk bericht te ontbinden, zulks behoudens het geval van overmacht voor Turn Totaal Breda. In geval van overschrijding van de afleveringstermijn door Turn Totaal Breda heeft u geen recht op schadevergoeding.
 3. Turn Totaal Breda heeft te allen tijde het recht in gedeeltes af te leveren.
 4. Wanneer u de producten niet of niet tijdig afneemt zal Turn Totaal Breda u vragen een tijdstip binnen 2 weken na de geplande aflevering aan te geven waarop u de producten alsnog zult afnemen. Mocht u Turn Totaal Breda niet een dergelijke datum laten weten of wanneer u op de nieuwe datum weer niet afneemt, zal de overeenkomst van rechtswege (derhalve zonder rechterlijke tussenkomst) en zonder dat een nadere ingebrekestelling daartoe is vereist zijn ontbonden onverminderd het recht van Turn Totaal Breda om volledige schadevergoeding te vorderen.
 5. Alle door Turn Totaal Breda geleverde diensten,producten,abonnementen blijven eigendom van Turn Totaal Breda tot de volledige factuur is voldaan. gebeurt dit echter niet binnen de gestelde betalingsafspraak dan heeft Turn Totaal Breda ten alle tijden het recht om haar diensten,producten,abonnementen te stoppen cq terug te nemen.

RISICO

De producten zijn geheel voor uw rekening en risico vanaf het moment dat zij op het overeengekomen afleveringsadres zijn afgeleverd, ook in het geval door Turn Totaal Breda – eventueel elders – met betrekking tot de producten installatie- en reparatieactiviteiten worden verricht.

WIJZIGINGEN

 1. Wijzigingen in de overeenkomst, de Algemene Voorwaarden, de productspecificaties kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.
 2. Wanneer een wijziging als bedoeld in het vorige lid wordt overeengekomen, geldt deze wijziging slechts voor de betreffende overeenkomst, tenzij nadrukkelijk anders wordt bepaald.
 3. Het voorafgaande laat onverlet het recht van Turn Totaal Breda om te allen tijde wijzigingen van en aanvullingen op productspecificaties aan te brengen, zelfs indien zulke wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst met zich mee zou brengen.